-   -
1000

(. gonos - , , , , ; gone - , + soma-), . .